Polityka prywatności

Ni­niej­sza po­li­ty­ka pry­wat­no­ści („Po­li­ty­ka Pry­wat­no­ści”) okre­śla spo­sób prze­twa­rza­nia i ochro­ny danych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go („Użyt­kow­nik”) do­stęp­ne­go pod ad­re­sem galeriatrzykorony.com.pl („Por­tal”), zbie­ra­nych i prze­twa­rza­nych w związ­ku z ko­rzy­sta­niem z Por­ta­lu, w tym tzw. pli­ków co­okies.

Wła­ści­cie­lem Por­ta­lu jest spół­ka „CD Locum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – III” spółka jawna z sie­dzi­bą w War­sza­wie („Wła­ści­ciel Por­ta­lu”).

Wła­ści­ciel Por­ta­lu sza­nu­je pry­wat­ność Użyt­kow­ni­ków Por­ta­lu oraz za­pew­nia o swo­im przy­wią­za­niu do re­spek­to­wa­nia obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa w za­kre­sie ochro­ny da­nych oso­bo­wych.

Na­drzęd­nym ce­lem ni­niej­szej Po­li­ty­ki Pry­wat­no­ści jest za­pew­nie­nie od­po­wied­nie­go po­zio­mu ochro­ny pry­wat­no­ści Użyt­kow­ni­ków Por­ta­lu na po­zio­mie co naj­mniej od­po­wia­da­ją­cym stan­dar­dom określonym w obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach, w szcze­gól­no­ści w usta­wie z dnia 18 lip­ca 2002 ro­ku o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną („uśu­de”), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych („uodo”) oraz Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych osobowych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE („RODO”), jak rów­nież w usta­wie z dnia 16 lip­ca 2004 r. Pra­wo te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne („Pra­wo Telekomuni­ka­cyj­ne”).

W Por­ta­lu mo­gą zo­stać umiesz­czo­ne lin­ki po­zwa­la­ją­ce Użyt­kow­ni­ko­wi na bez­po­śred­nie do­tar­cie do ser­wi­sów in­ter­ne­to­wych in­nych niż Por­tal. W od­nie­sie­niu do ta­kich ser­wi­sów Wła­ści­ciel Por­ta­lu zastrze­ga, iż nie po­no­si od­po­wie­dzial­no­ści za po­li­ty­kę pry­wat­no­ści sto­so­wa­ną przez ad­mi­ni­stra­to­rów tych ser­wi­sów in­ter­ne­to­wych.

Spo­sób i za­kres zbie­ra­nia in­nych da­nych i in­for­ma­cji nie­zwią­za­nych z tech­nicz­ny­mi aspek­ta­mi funkcjono­wa­nia Por­ta­lu, okre­ślać bę­dą od­dziel­ne usta­le­nia – sto­sow­ne do ich prze­zna­cze­nia i publikowa­ne w ade­kwat­nej for­mie.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków Por­ta­lu zbie­ra­nych i prze­twa­rza­nych w związ­ku z ko­rzy­sta­niem z Por­ta­lu oraz w związ­ku z dzia­łal­no­ścią i funk­cjo­no­wa­niem Por­ta­lu jest Wła­ści­ciel Por­ta­lu, czy­li „CD Locum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – III” spółka jawna z sie­dzi­bą w War­sza­wie. Kontakt e-mail: cdlocum@cdlocum.pl
 2. Da­ne oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków Por­ta­lu bę­dą prze­twa­rza­ne przez Wła­ści­cie­la Por­ta­lu wy­łą­cznie w na­stę­pu­ją­cych ce­lach:
  • w ce­lach zwią­za­nych z re­ali­za­cją po­szcze­gól­nych funk­cjo­nal­no­ści Por­ta­lu w związ­ku z ko­rzy­sta­niem z Por­ta­lu oraz w ce­lu wła­ści­we­go ad­mi­ni­stro­wa­nia Por­ta­lem, w tym gene­ro­wa­nia od­po­wied­nich sta­ty­styk. Da­ne oso­bo­we Użyt­kow­ni­ków Por­ta­lu bę­dą prze­twa­rza­ne przez Wła­ści­cie­la Por­ta­lu na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w praw­nie uspra­wie­dli­wio­nym ce­lu ro­zu­mia­nym ja­ko tech­nicz­ne udo­stęp­nia­nie Portalu i mo­ni­to­ro­wa­nie je­go funk­cjo­no­wa­nia, opty­ma­li­za­cja i do­sto­so­wa­nie funkcjonal­no­ści Por­ta­lu do po­trzeb i wy­ma­gań Użyt­kow­ni­ków oraz za­pew­nie­nie Użytkow­ni­kom moż­li­wo­ści ko­rzy­sta­nia z in­nych funk­cji in­te­rak­tyw­nych Por­ta­lu;
  • w ce­lu za­pew­nie­nia kon­tak­tu Użyt­kow­ni­kom Por­ta­lu na de­dy­ko­wa­ne ad­re­sy pocz­ty elek­tro­nicz­nej za­miesz­czo­ne w Por­ta­lu, na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w praw­nie uspra­wie­dli­wio­nym ce­lu ro­zu­mia­nym ja­ko przy­ję­cie za­py­ta­nia na ad­res e-ma­il udo­stęp­nio­ny w Por­ta­lu (w szcze­gól­no­ści w ce­lu za­pew­nie­nia kon­tak­tu z Użytkow­ni­kiem w przy­pad­ku zło­że­nia ofer­ty wy­naj­mu po­wierzch­ni han­dlo­wej w Galerii oraz re­ali­za­cji przez Wła­ści­cie­la Por­ta­lu da­nych re­kla­ma­cji zgło­szo­nej w związ­ku z dzia­łal­no­ścią Ser­wi­su) i udzie­le­nie od­po­wie­dzi na ta­kie za­py­ta­nie;
  • w ce­lach mar­ke­tin­go­wych zgod­nie z odręb­nie wy­ra­żo­ną zgo­dą na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO re­ali­zo­wa­nym po­przez wy­sy­ła­nie in­for­ma­cji han­dlo­wych do­ty­czą­cych dzia­łal­no­ści Galerii dro­gą elek­tro­nicz­ną na po­da­ny w odpowied­nim for­mu­la­rzu ad­res e-ma­il lub nu­mer te­le­fo­nu („New­slet­ter”), o ile Użyt­kow­nik wy­ra­ził wo­lę za­pi­su do New­slet­te­ru i wy­ra­ził zgo­dę na prze­twa­rza­nie je­go da­nych w tym ce­lu;
  • w ce­lu za­miesz­cze­nia w Por­ta­lu zdjęć osób prze­by­wa­ją­cych na te­re­nie Galerii w związku z re­ali­za­cją od­po­wied­nie­go wy­da­rze­nia­/pro­mo­cji­/kon­kur­su na te­re­nie Galerii zgod­nie z odręb­nie wy­ra­żo­ną zgo­dą na pod­sta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO.
 3. Da­ne oso­bo­we prze­twa­rza­ne przez Wła­ści­cie­la Por­ta­lu nie obej­mu­ją szcze­gól­nych ka­te­go­rii da­nych oso­bo­wych w ro­zu­mie­niu art. 9 ust. 1 RODO lub da­nych do­ty­czą­cych wy­ro­ków skazujących i na­ru­szeń pra­wa w ro­zu­mie­niu art. 10 RODO.
 4. Da­ne oso­bo­we mo­gą być ujaw­nio­ne każ­de­mu podmio­to­wi na­le­żą­ce­mu do gru­py ka­pi­ta­ło­wej, do któ­rej na­le­ży Wła­ści­ciel Por­ta­lu, podmio­tom za­rzą­dza­ją­cym cen­trum han­dlo­wym Ga­le­ria Trzy Korony („Galeria”), z któ­re­go dzia­łal­no­ścią zwią­za­ny jest Por­tal oraz in­nym podmio­tom, z któ­rym Wła­ści­ciel Por­talu współ­pra­cu­je w ce­lu za­pew­nie­nia pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia Por­talu, zgod­nie z za­war­ty­mi umo­wa­mi po­wie­rze­nia prze­twa­rza­nia da­nych, w szcze­gól­no­ści podmio­tom za­pew­nia­ją­cym usłu­gi ho­stin­gu Por­talu oraz usłu­gi do­star­cze­nia i utrzy­ma­nia Portalu.
 5. Da­ne oso­bo­we bę­dą prze­twa­rza­ne przez okres nie dłuż­szy niż jest to ko­niecz­ne dla osią­gnię­cia ce­lów, dla któ­rych da­ne oso­bo­we zo­sta­ły zgro­ma­dzo­ne lub do dnia od­wo­ła­nia zgo­dy na przetwa­rza­nie da­nych oso­bo­wych w ce­lu wy­sy­ła­nia New­slet­te­ru al­bo przez okres wy­ma­ga­ny prze­pi­sa­mi pra­wa.
 6. Każ­da oso­ba, któ­rej da­ne do­ty­czą, po­sia­da pra­wo do­stę­pu do tre­ści swo­ich da­nych i ich sprosto­wa­nia, usu­nię­cia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, pra­wo do prze­no­sze­nia da­nych lub do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wo­bec ich prze­twa­rza­nia, pra­wo do cof­nię­cia zgo­dy w do­wol­nym momen­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go do­ko­na­no na pod­sta­wie zgo­dy przed jej cof­nię­ciem. Oso­ba, któ­rej da­ne do­ty­czą, ma pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do Pre­zesa Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych, w przy­pad­ku gdy prze­twa­rza­nie jej da­nych oso­bo­wych na­ru­sza prze­pi­sy po­wszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa.
 7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności Portalu.
 8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności będących wynikiem profilowania.
 9. Wła­ści­ciel Por­ta­lu do­kła­da wszel­kich sta­rań, by chro­nić prze­twa­rza­nie da­ne oso­bo­we przed nie­wła­ści­wym uży­ciem, in­ge­ren­cją, utra­tą, nie­au­to­ry­zo­wa­nym do­stę­pem, mo­dy­fi­ka­cją lub ujaw­nie­niem.

PLIKI COOKIES

 1. Pli­ki co­okies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią da­ne in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Por­ta­lu i prze­zna­czo­ne są do ko­rzy­sta­nia z Por­ta­lu. Pli­ki co­okies za­zwy­czaj za­wie­ra­ją na­zwę stro­ny in­ter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny nu­mer.
 2. Pod­mio­tem za­miesz­cza­ją­cym pli­ki co­okies na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Por­ta­lu oraz uzy­sku­ją­cym do nich do­stęp jest Wła­ści­ciel Por­ta­lu.
 3. Pli­ki co­okies wy­ko­rzy­sty­wa­ne są w ce­lu:
  • opty­ma­li­za­cji i do­sto­so­wa­nia funk­cjo­nal­no­ści Por­ta­lu do po­trzeb i wy­ma­gań Użytkowni­ków, w szcze­gól­no­ści pli­ki co­okies po­zwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie Użytkow­ni­ka i od­po­wied­nio wy­świe­tlić Por­tal na urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka w spo­sób do­sto­so­wa­ny do in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb Użyt­kow­ni­ka;
  • ge­ne­ro­wa­nia od­po­wied­nich sta­ty­styk ko­rzy­sta­nia z Por­ta­lu przez Użyt­kow­ni­ków.
 4. W ra­mach funk­cjo­no­wa­nia Por­ta­lu mo­gą być sto­so­wa­ne dwa ro­dza­je pli­ków co­okies:
  • pli­ki co­okies „se­syj­ne” (ses­sion co­okies), któ­re są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, przechowywa­ny­mi w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wy­lo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny in­ter­ne­to­wej lub wy­łą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki interne­to­wej), oraz
  • pli­ki co­okies „sta­łe” (per­si­stent co­okies), któ­re są prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w pa­ra­me­trach pli­ków co­okies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­ni­ka.
 5. W ra­mach funk­cjo­no­wa­nia Por­ta­lu mo­gą być sto­so­wa­ne na­stę­pu­ją­ce ro­dza­je pli­ków co­okies:
  • „nie­zbęd­ne” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce ko­rzy­sta­nie z usług do­stęp­nych w ra­mach Por­ta­lu, np. uwie­rzy­tel­nia­ją­ce pli­ki co­okies wy­ko­rzy­sty­wa­ne do usług wy­ma­ga­ją­cych uwie­rzy­tel­nia­nia w ra­mach Por­ta­lu;
  • pli­ki co­okies słu­żą­ce do za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa, np. wy­ko­rzy­sty­wa­ne do wykrywa­nia nad­użyć w za­kre­sie uwie­rzy­tel­nia­nia w ra­mach Por­ta­lu;
  • „wy­daj­no­ścio­we” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce zbie­ra­nie in­for­ma­cji o spo­so­bie korzysta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Por­ta­lu;
  • „funk­cjo­nal­ne” pli­ki co­okies, umoż­li­wia­ją­ce „za­pa­mię­ta­nie” wy­bra­nych przez Użytkow­ni­ka usta­wień i per­so­na­li­za­cję in­ter­fej­su Użyt­kow­ni­ka, np. w za­kre­sie wybrane­go ję­zy­ka lub re­gio­nu, z któ­re­go po­cho­dzi Użyt­kow­nik, roz­mia­ru czcion­ki, wyglą­du stro­ny in­ter­ne­to­wej itp.
 6. Opro­gra­mo­wa­nie słu­żą­ce do prze­glą­da­nia stron in­ter­ne­to­wych mo­że do­myśl­nie do­pusz­czać prze­cho­wy­wa­nie pli­ków co­okies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­nik Por­ta­lu mo­że do­ko­nać w każ­dym cza­sie zmia­ny usta­wień do­ty­czą­cych pli­ków co­okies. Usta­wie­nia te mo­gą zo­stać zmie­nio­ne w szcze­gól­no­ści w ta­ki spo­sób, aby blo­ko­wać au­to­ma­tycz­ną ob­słu­gę pli­ków co­okies w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej bądź in­for­mo­wać o ich każdorazowym za­miesz­cze­niu w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka. Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje o możliwości i spo­so­bach ob­słu­gi pli­ków co­okies do­stęp­ne są w usta­wie­niach oprogramowania prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej.
 7. Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków co­okies mo­gą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści do­stęp­ne w Por­ta­lu.
 8. Pli­ki co­okies za­miesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka mo­gą być wy­ko­rzy­sty­wa­ne rów­nież przez re­kla­mo­daw­ców oraz in­nych part­ne­rów współ­pra­cu­ją­cych z Wła­ści­cie­lem Portalu.

STOSOWANIE WTYCZEK SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. W Por­ta­lu mo­gą zo­stać za­miesz­czo­ne zin­te­gro­wa­ne wtycz­ki do por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go Face­bo­ok.com („Fa­ce­bo­ok”), któ­re­go do­staw­cą jest spół­ka Fa­ce­bo­ok Inc. (ad­res: 1601 S. Califor­nia Ave, Pa­lo Al­to, CA 94304, USA). Wtycz­ki do Fa­ce­bo­ok moż­na roz­po­znać po dedykowa­nym lo­go Fa­ce­bo­oka za­miesz­czo­nym w Por­ta­lu, któ­re sta­no­wi hi­per­łą­cze do fan­pa­ge Galerii w Fa­ce­bo­oku. Po­przez ak­tyw­ne na­ci­śnię­cie wtycz­ki, sta­no­wiącej hi­per­łą­cze do fan­pa­ge Galerii w Fa­ce­bo­oku, zo­sta­nie na­wią­za­ne bez­po­śred­nie po­łą­cze­nie po­mię­dzy prze­glą­dar­ką inter­ne­to­wą Użyt­kow­ni­ka, za­in­sta­lo­wa­ną na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka, a ser­we­rem Fa­ce­bo­oka, w wy­ni­ku cze­go w prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej Użyt­kow­ni­ka zo­sta­nie wy­świe­tlo­ny fan­pa­ge Galerii w Fa­ce­bo­oku. W wy­ni­ku ta­kie­go prze­kie­ro­wa­nia Wła­ści­ciel Por­ta­lu nie zbie­ra ani nie prze­twa­rza da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka, a podmio­tem zbie­rającym i przetwarzającym da­ne oso­bo­we bę­dzie do­staw­ca Fa­ce­bo­ok, zgod­nie ze swo­ją po­li­ty­ką prywatno­ści.
 2. W Por­ta­lu mo­gą zo­stać za­miesz­czo­ne zin­te­gro­wa­ne wtycz­ki do por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go Google+ („Go­ogle+”), któ­re­go do­staw­cą jest spół­ka Go­ogle Inc. (ad­res: 1600 Am­phi­the­atre Par­kway, Mo­un­ta­in View, CA 94043, USA). Wtycz­ki do Go­ogle+ moż­na roz­po­znać po dedykowa­nym lo­go Go­ogle+ za­miesz­czo­nym w Por­ta­lu, któ­re sta­no­wi hi­per­łą­cze do fan­pa­ge Galerii w Go­ogle+. Po­przez ak­tyw­ne na­ci­śnię­cie wtycz­ki, sta­no­wiącej hi­per­łą­cze do fan­pa­ge Galerii w Go­ogle+, zo­sta­nie na­wią­za­ne bez­po­śred­nie po­łą­cze­nie po­mię­dzy prze­glą­dar­ką interne­to­wą Użyt­kow­ni­ka, za­in­sta­lo­wa­ną na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka, a ser­we­rem Go­ogle+, w wy­ni­ku cze­go w prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej Użyt­kow­ni­ka zo­sta­nie wy­świe­tlo­ny fanpa­ge Galerii w Go­ogle+. W wy­ni­ku ta­kie­go prze­kie­ro­wa­nia Wła­ści­ciel Por­ta­lu nie zbie­ra ani nie prze­twa­rza da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka, a podmio­tem zbie­rającym i prze­twa­rzającym da­ne oso­bo­we bę­dzie do­staw­ca Go­ogle+, zgod­nie ze swo­ją po­li­ty­ką pry­wat­no­ści.
 3. W Por­ta­lu moż­li­we jest osa­dza­nie (em­be­do­wa­nie) fil­mów przy uży­ciu ko­du em­bed da­ne­go filmu umiesz­czo­ne­go na ka­na­le Galerii w ser­wi­sie You Tu­be („You Tu­be”), któ­re­go do­staw­cą jest spół­ka Yo­uTu­be LLC (ad­res: 901 Cher­ry Ave­nue, San Bru­no, CA 94066, USA). W związ­ku z po­wyż­szym, w nie­któ­rych za­kład­kach Por­ta­lu (np. w bi­blio­te­ce mul­ti­me­diów Por­ta­lu) możliwe jest osa­dze­nie i uży­cie de­dy­ko­wa­nych wty­czek You Tu­be (przy uży­ciu ko­du em­bed), sta­no­wią­cych hi­per­łą­cze do fil­mów umiesz­czo­nych na ka­na­le Galerii w You Tu­be. Po­przez aktyw­ne na­ci­śnię­cie de­dy­ko­wa­ne­go przy­ci­sku wtycz­ki, bę­dą­ce­go po­le­ce­niem od­two­rze­nia filmu osa­dzo­ne­go w od­po­wied­niej za­kład­ce Por­ta­lu zo­sta­nie na­wią­za­ne bez­po­śred­nie połączenie po­mię­dzy prze­glą­dar­ką in­ter­ne­to­wą Użyt­kow­ni­ka, za­in­sta­lo­wa­ną na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka, a ser­we­rem You Tu­be. W wy­ni­ku ta­kie­go po­łą­cze­nia Wła­ści­ciel Portalu nie zbie­ra ani nie prze­twa­rza da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka, a podmio­tem zbierającym i prze­twa­rzającym da­ne oso­bo­we bę­dzie do­staw­ca You Tu­be, zgod­nie ze swo­ją po­li­ty­ka pry­wat­no­ści.
 4. W Por­ta­lu mo­gą zo­stać za­miesz­czo­ne zin­te­gro­wa­ne wtycz­ki do por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­we­go Insta­gram.com („In­sta­gram”), któ­re­go do­staw­cą jest spół­ka In­sta­gram LLC (ad­res: 1601 Wil­low Ro­ad, Men­lo Park, CA 94025, USA). Wtycz­ki do Instagram moż­na roz­po­znać po de­dy­ko­wa­nym lo­go In­sta­gram za­miesz­czo­nym w Por­ta­lu, któ­re sta­no­wi hi­per­łą­cze do fan­pa­ge Galerii w Instagramie. Po­przez ak­tyw­ne na­ci­śnię­cie wtycz­ki, sta­no­wiącej hi­per­łą­cze do fan­pa­ge Galerii w In­sta­gramie, zo­sta­nie na­wią­za­ne bez­po­śred­nie po­łą­cze­nie po­mię­dzy prze­glą­dar­ką interneto­wą Użyt­kow­ni­ka, za­in­sta­lo­wa­ną na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka, a ser­we­rem In­sta­gram, w wy­ni­ku cze­go w prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej Użyt­kow­ni­ka zo­sta­nie wy­świe­tlo­ny fan­pa­ge Galerii w In­sta­gramie. W wy­ni­ku ta­kie­go prze­kie­ro­wa­nia Wła­ści­ciel Por­ta­lu nie zbie­ra ani nie prze­twa­rza da­nych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ka, a podmio­tem zbie­rającym i prze­twa­rzającym da­ne oso­bo­we bę­dzie do­staw­ca In­sta­gram, zgod­nie ze swo­ją po­li­ty­ka pry­wat­no­ści.

TRYB ZMIANY

 1. Wła­ści­ciel Por­ta­lu zo­bo­wią­zu­je się do re­gu­lar­ne­go prze­glą­du ni­niej­szej Po­li­ty­ki Pry­wat­no­ści i jej zmia­ny w sy­tu­acji, gdy oka­że się to nie­zbęd­ne lub po­żą­da­ne z uwa­gi na: no­we prze­pi­sy pra­wa, no­we wy­tycz­ne or­ga­nów od­po­wie­dzial­nych za nad­zór nad pro­ce­sa­mi ochro­ny da­nych osobowych, naj­lep­sze prak­ty­ki sto­so­wa­ne w ob­sza­rze ochro­ny da­nych oso­bo­wych.
 2. Wła­ści­ciel Por­ta­lu za­strze­ga rów­nież moż­li­wość zmia­ny ni­niej­szej Po­li­ty­ki Pry­wat­no­ści w przypad­ku zmian tech­no­lo­gii, przy wy­ko­rzy­sta­niu któ­rej da­ne oso­bo­we są prze­twa­rza­ne, a tak­że w ra­zie zmia­ny spo­so­bów, ce­lów lub pod­staw praw­nych prze­twa­rza­nia da­nych osobowych przez Wła­ści­ciela Por­ta­lu.
 3. Zmie­nio­na Po­li­ty­ka Pry­wat­no­ści wcho­dzi w ży­cie z chwi­lą jej opu­bli­ko­wa­nia w Por­ta­lu.

 

KONTAKT

Za­pra­sza­my do kie­ro­wa­nia py­tań, uwag oraz wnio­sków do­ty­czą­cych ni­niej­szej po­li­ty­ki pry­wat­no­ści. Pro­si­my prze­sy­łać je w for­mie elek­tro­nicz­nej na na­stę­pu­ją­cy ad­res e-ma­il: cdlocum@cdlocum.pl